Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρία Πνοη α.ε ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της, σχεδίασε και εγκατέστησε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, του ISO 13485:2016 και τις Υ.Α 1348/8δ.   Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας αναφορικά με την Εμπορία, Διακίνηση και Τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων και προϊόντων βιοπαθολογίας και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρείας και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

   Βασική αρχή και δέσμευση της Πνοη Α.Ε αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθεσίες και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία για κάθε υπηρεσία που αναλαμβάνει.

Για την ταχύτερη και αρτιότερη επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Διοίκηση της Πνοη α.ε. δεσμεύεται:

 • Να εφαρμόζει τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας και του Συστήματος που η ίδια καθορίζει.
 • Για την τήρηση των διεργασιών/διαδικασιών/εντύπων που αποτελούν το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 καθώς και της Υ.Α 1348/8δ, τα οποία και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της.
 • Να τηρεί την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.
 • Να ενημερώνει το ανθρώπινο δυναμικό της και το παρακινεί να δεσμευθεί στις ίδιες αρχές.
 • Για την παράδοση των προϊόντων στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της.
 • Για την αποθήκευση και διατήρηση των προϊόντων με τρόπο που να διασφαλίζεται η ποιότητα τους και τη διανομή τους με κατάλληλες μεθόδους.
 • Για την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων και την παροχή όλων των σχετικών οδηγιών σχετικά με τη χρήση τους.
 • Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στην εταιρεία.
 • Για την ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους προμηθευτές της και τους εξωτερικούς συνεργάτες της.
 • Να παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.
 • Να θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων/και Διεργασιών καθώς και όσον αφορά προϊόντα/υπηρεσίες. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της Ετήσιας Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας.
 • Για την αναγνώριση και την παροχή όλων των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε υλικοτεχνικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν καταγραφεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της εταιρείας.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα η Πνοη α.ε. θεώρει απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη, τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών/εντύπων που προβλέπει το Σύστημα Ποιότητας.  Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Η Διοίκηση της εταιρείας, ορίζει εκπρόσωπό της για θέματα διαχείρισης ποιότητας την κα Βασιλική Σακλάρα, με κύρια αρμοδιότητα την ανάπτυξη και συντήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.                                                         

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την υλοποίηση της παρούσας πολιτικής ποιότητας.